אבינו שבשמיים – ס. זים

אבינו שבשמיים – ס. זים
אבינו שבשמים
צור ישראל וגואלו

ברך את מדינת ישראל
ראשית צמיחת גאולתנו
הגן עליה באברת חסדך
ופרוס עליה סוכת שלומך

אבינו שבשמים
צור ישראל וגואלו

ושלח אורך ואמיתך
לראשיה שריה ויועציה
ותקנם בעצה טובה
מלפניך.

תקליטורים